امروز : جمعه ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳

اهداف و برنامه ها


1)    تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ سازمانی واحد دانشگاه به عنوان یک واحد متفاوت با شرکت نیرومحرکه از نظر نوع کار و خدمت  و تقویت دیدگاه جامعه نسبت به مجموعه شرکت صنعتی نیرومحرکه.
2)    بهبود کیفیت خدمات اداری و رفاهی ارائه شده به دانشجویان.
3)    سعی در ارتقاء سطح رضایت کارکنان مرکز از طریق ارتباط با واحدهای مختلف  ارائه کننده خدمات در شرکت ،و انعکاس نظرات و پیشنهادات و انتظارات کارکنان .
4)    نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود .
5)    توسعه و بهبود کمی و کیفی فضاهای اداری و آموزشی مرکز .
6)    تلاش در جهت ارتقاء فضای فرهنگی مرکز .
7)    سازماندهی فعالیتهای ورزشی و فرهنگی در قالب تیمها و کانونهای مختلف و شرکت در رقابتهاو همایشهای مرتبط با آن .