امروز : یک شنبه ۲۵/ ۰۷/ ۱۴۰۰

اداری


    اداری : کلیه فعالیتهای مربوط به بندهای 3، 4 و 5 اهداف و برنامه های واحد پشتیبانی توسط این بخش انجام می گیرد . امور اداری کارکنان، صدور درخواستهای کار و خرید ، انجام خرید ، عقد قرارداد با پیمانکاران و نظارت بر حسن انجام کار ایشان و بازرسی از فضاهای آموزشی واداری و اقدامات اصلاحی لازم ، از جمله فعالیتهای این بخش می باشد .